Ks. Gustaw Piotr Klapuch

Duchowny katolicki; ur. 27 VIII 1929 r. w Wodzisławiu Śl; rodzice: Wincenty, Paulina z d. Zbieszczyk; uczeń szkoły podstawowej w Czyżowicach 1936-1943, niemieckiego prywatnego gimnazjum w Kietrzu 1943-1945; polskiego gimnazjum w Rybniku 1945-1947; studiował na wydziale teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego 1947-1952. 1952-53 był katechetą w Jedłowniku i Turzy oraz pracownikiem zakładów ceramicznych w Wodzisławiu. Doktorat z teologii uzyskał w roku 1954; w tymże roku, 29dczerwca, otrzymał święcenia kapłańskie. Był wikarym w Szopienicach-Dąbrówce Małej 1954-1955, w Katowicach-Piotrowicach 1955-56; katechetą w Liceum Muzycznym, Liceum Pedagogicznym, Szkole Medycznej w Katowicach 1956-58; wykładowcą historii Kościelnej w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie 1958-1970 i w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie 1967-1970.
dW okresie Soboru Watykańskiego II 1961-1965 prowadził spotkania dialogowe dla inteligencji i studentów na terenie diecezji katowickiej, a w okresie posoborowym 1965-1970 także w większych miastach Polski (m.in. w Warszawie, Poznaniu, Łodzi). Był jednym z inicjatorów ruchu oazowego w Polsce i animatorem pierwszych polskich kościelnych grup nieformalnych, skupionych później w Ruchu Wspólnej Drogi. W latach sześćdziesiątych wysunął tezę, że prawa człowieka, zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka są integralną częścią moralności chrześcijańskiej, wyrazem naturalnego prawa moralnego i obowiązują także w Kościele.  W roku 1970 zwolniony za działalność na rzecz praw człowieka z pracy wykładowej, został rektorem Stacji Duszpasterskiej w Tarnowskich Górach. W kierowanej przez siebie placówce duszpasterskiej był  twórcą jednej z pierwszych wybieralnych rad kościelnych. Od czasu przekształcenia placówki w parafię św. Józefa Robotnika w roku 1981 jest proboszczem tej parafii. W czasie stanu wojennego był organizatorem głównego w północnej części Górnego Śląska ośrodka pomocy dla represjonowanych politycznie i Mszy za Ojczyznę w ziemi tarnogórskiej, za co otrzymał we wrześniu 2000 roku złoty medal zarządu regionu śląsko-dąbrowskiego "Solidarności".

W roku 1982 utworzył w Tarnowskich Górach duszpasterstwo ludzi pracy. W latach osiemdziesiątych w okresie kryzysu ekonomicznego był inicjatorem szeroko zakrojonej akcji pomocy dla ludności i twórcą największej na Górnym Śląsku przy parafialnej apteki. Po upadku systemu komunistycznego w okresie organizowania kościelnej pracy charytatywnej "Caritas" oraz nauczania religii w szkołach był w rejonie tarnogórskim  dyrektorem "Caritas" oraz wizytatorem nauki religii. Z funkcji tych zrezygnował po przekroczeniu 65 roku życia. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych organizował wiele pielgrzymek zagranicznych. Od roku 1987 dwukrotnie wybierany przez księży diecezji katowickiej do utworzonej Rady Kapłańskiej tejże diecezji. Po utworzeniu diecezji gliwickiej w 1992 roku, która objęła swoim zasięgiem ziemię tarnogórską w wyborach do Rady Kapłańskiej w latach 1992 i 1997 wybrany przez księży członkiem tej Rady. Od roku 1992 mianowany przez Biskupa Gliwickiego członkiem Rady Duszpasterskiej i Gremium Konsultorów diecezji gliwickiej.  


Na emeryturę przeszedł w 2002 roku i zamieszkał w rodzinnych Czyżowicach. Ksiądz Klapuch był kapłanem bardzo cenionym i lubianym przez wiernych. Nie ograniczał się tylko do duszpasterstwa w swojej parafii, ale pracował także naukowo, głosił rekolekcje i konferencje dla inteligencji. Znane jest jego zaangażowanie w popularyzację dorobku Soboru Watykańskiego II, co niekiedy przysparzało mu nawet różnych problemów ze strony kościelnych przełożonych. W czasie stanu wojennego wspierał osoby prześladowane i ich rodziny, a w 1986 roku otworzył w parafii aptekę. Później organizował pomoc dla parafii katolickich na Ukrainie i Białorusi. W 2001 roku otrzymał tytuł "Honorowego Obywatela Tarnowskich Gór". Zmarł 12 sierpnia 2006r w Czyżowicach.  27 sierpnia br. ks. dr Gustaw Klapuch skończyłby 77 lat. Jego pogrzeb odbył się w poniedziałek (14 sierpnia) w parafii Chrystusa Króla w Czyżowicach.  

Jest autorem m.in. publikacji: "Wpływ Polski na chrystianizację Skandynawii", "Wpływ Polski na chrystianizację Węgier", "Centrum a Polska mniejszość narodowa na terenie Niemiec w okresie Kulturkampfu", "Sobór Watykański II", "Z górnośląskiej niwy" oraz cyklu artykułów m.in. o miejscach pielgrzymkowych, soborach powszechnych w dziejach Kościoła, pielgrzymkach papieży, pielgrzymkowych spotkaniach Jana Pawła II z ludnością Górnego Śląska. Biografie publikowane w: "Kto jest kim w województwie katowickim 1993 - wydawnictwo "Książnica" przy współpracy Towarzystwa Zachęty Kultury w Katowicach, 1994, s. 144-145; "75 rocznica przyłączenia części Górnego Śląska do Polski", Wydawnictwo I.T. 1997, s.11.

Miejsce pracy ks. dr Klapucha